T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

Bizi Takip Edin

      

        

 

Pınarbaşı Haritası

Bulunduğunuz Yer: E-hizmetler & Haklarımız  >>   Sıkça Sorulan Sorular

 Sıkça Sorulan Sorular
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

3816 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILAN İŞLEMLER  (YEŞİLKART KARARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER   


-
Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan vatandaşlarca başvurulur, Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde bulunan Yeşil Kart Bürosuna yapılır.    

- Yeşil Kart Bürosundan alınan formda istenilen bilgiler doldurulup imzalanır,  T.C. kimlik numarası ve iletişim adresi ile birlikte büroya verilir.  

-Yeşil Kart Bürosu görevlilerince Resmi kurumlardan ve mahallinden gerekli bilgiler derlenerek dosya İlçe İdare Kuruluna sunulur ve karar bağlanması sağlanır.


2022 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILAN İŞLEMLER  (65 yaşını geçenleri kapsayan Yaşlılık Maaşı ve Özürlü Maaşı)


-
65 yaşını dolduran veya 65 yaşından küçük olupta en az  %40 çalışamaz veya özürlü raporu olanlar ile 18 yaşından küçük en az %40 özürlü raporu olanların kanuni yakınlarınca T.C.kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, özürlü ise sağlık raporu ve 3 fotograf ile birlikte Malmüdürlüğüne müracaat edilir.

- Kaymakamlık bünyesinde kurulmuş olan “Tek Adımda Hizmet Bürosu” görevlilerince resmi kurumlardan gerekli bilgiler derlenerek dosya İlçe İdare Kuruluna sunulur.

İlçe İdare Kurulunda, her hafta Çarşamba günü görüşülerek karara bağlanır.


 

4341 SAYILI MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİLERİNE İLİŞKİN KANUN (ASKER SAĞLIK KARNESİ) 


-Bu yasadan  faydalanma,  yükümlünün Askerlik Şubesince askere sevk tarihinden itibaren başlar, terhisinden bir ay sonra sona erer.

-Yükümlünün eş ve çocukları ile yardım yapılmadığı takdirde muhtaç duruma düşecek ana ve babası faydalanabilir. 

-Askerlik Şubesince verilen formda istenilen bilgiler doldurulup imzalanır. T.C.Kimlik numarası ile birlikte iletişim adresi verilir. Form, Kaymakamlıklar “Tek Adımda Hizmet Bürosuna” teslim edilir.'Tek Adımda Hizmet Bürosu” görevlilerince resmi kurumlardan gerekli bilgiler derlenerek dosya İlçe İdare Kuruluna sunularak karara bağlanması sağlanır.


 

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ 3091 SAYILI KANUN


Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki 3091 Sayılı Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki olay ve durumlar 3091 sayılı Kanunun uygulanmasında taşınmaz mala tecavüz veya müdahale sayılır:

a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak,

b) Ekim ve dikimde bulunmak,

c) Bir hak iddia ederek tarla veya bahçedeki mahsulü biçmek, toplamak,

d) Başkasının taşınmaz malına taş, toprak, ağaç, gübre ve benzeri şeyleri bırakmak suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak,

e) Sulama veya içme sularından, su kuyularından, sarnıçlardan, su yollarından, su borularından ve arklarından yararlanmayı engellemek,

f) Başkasının arazisi üzerinde su geçirmek üzere ark açmak,

g) Temel açmak, hendek kazmak, bina yapmak,

h) Yukarıda sayılanlara benzer diğer davranışlarda bulunmak.


Müşterek veya İştirak Halinde Mülkiyetten Doğan Zilyedlik:


Bir taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişilerin bir arada zilyed oldukları müşterek veya iştirak halinde mülkiyet hallerinde, yani anlaşmazlığa düşenlerin taşınmazda hissedar olmaları halinde, o taşınmazı fiilen tasarruf edenin zilyedliğinin hem diğer hissedarlara, hem de üçüncü şahıslara karşı korunması esastır. Bu gibi durumlarda (müşterek hissedarlıktan) söz edilerek 3091 sayılı Kanunun olaya uygulanmaması yoluna gidilemez.
Taşınmazın miras yoluyla birden çok mirasçıya kalması halinde de bu Kanuna göre tecavüz veya müdahalenin önlenmesi ile ilgili başvurular kabul edilir ve eylemli olarak zilyedliklerini sürdürenlerin zilyedlikleri hem diğer mirasçılara hem de üçüncü şahıslara karşı korunur.


Ortaklık ve Kira Sözleşmesi


Taşınmaz mal üzerindeki anlaşmazlığın ortaklıktan veya kira sözleşmesinden kaynaklanmış olması idarenin taşınmaza eylemli olarak kimin veya kimlerin zilyed olduklarını araştırarak karar vermesine engel değildir. Ortaklığın veya kira sözleşmesinin sona erip ermediği, bulunduğu aşamada geçerliliği olup olmadığı adli yargının çözümleyeceği üstün hak iddiası niteliğindedir.


Damlı Yapı ve Fuzuli İşgal


Konut, dükkan, depo, ahır gibi damlı yapılarda bu Kanunun uygulanabilmesi, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır.


Fuzuli işgal


Bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle; bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselerle hukuki bir bağlantı kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden girme durumudur.


Başvuru


Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için yetkili makamlara başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyed birden fazla ise içlerinden birinin başvurması yeterlidir.
Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır.
Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de. yetkili makama başvuruda bulunabilir.
Başvurular bir dilekçe ile merkez ilçelerde Valiliklere, ilçelerde Kaymakamlıklara bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır.
Kan hısımları ile sihri hısımlar tarafından zilyed adına yapılan başvurular işleme konulmaz.
Posta ile yapılan başvurular üzerine, başvurunun kanuni süresi içinde bizzat veya kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerektiği başvuru sahibine yazılı olarak duyurulur.


Köye Ait Taşınmaz Mallara Yapılan Tecavüz veya Müdahalelerde Başvuru


Köy tüzel kişiliğine ait tapulu veya tapusuz her nevi taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalelerde köyün kanuni temsilcisi olan köy muhtarının başvurması esastır. Ancak o köyde oturan köy halkından herhangi biri tarafından yapılan başvurular üzerine de yetkili makam tarafından soruşturma yapılır.


Başvuruda Bulunma Süresi

Yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz.
Posta ile yapılan başvurular, başvuru için Kanunun öngördüğü süreleri durdurmaz.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara bu Kanunun yürürlüğe girdiği 15/12/1984 tarihinden sonra yapılan tecavüz veya müdahalelerde başvuru için süre aranmaz.


BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER)      

BİMER Uygulamalarının Çalışma Şekli Nedir? 


BİMER uygulaması kapsamında Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların tümünde “Halkla İlişkiler Müracaat Büroları” kurulmuştur.Ancak “Alo 150” hattını cevaplamak üzere sadece valiliklerimizde çağrı merkezleri bulunmaktadır.Kaymakamlık ve Bakanlıklar’ a “Alo 150” hattı üzerinden ulaşılamaz.  “Alo 150” numarası herhangi bir ilimizden arandığında o ilin valiliğinde ki halkla ilişkiler görevlisi telefonu açar. Önündeki bilgisayarda Başbakanlık web sayfası üzerinden telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgilerini ve müracaatının konusu ve detaylarını kaydeder.Daha sonra kayıt altına alınan bu müracaat Valilik’ teki yetkili tarafından Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü’ne sistem üzerinden gönderilir.Gönderilen müracaat Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır ve müracaat sahibine cevap verilir.BİMER uygulaması bir yazılım ile web üzerinden yapıldığı için yurdumuzun en ücra köşesinden yapılan müracaat ve bu müracaata ilişkin yapılan işlemler Başbakanlık’ tan koordine ve takip edilebilmektedir.  


BİMER’ e Yapılacak Müracaatların Kapsamı Nedir?
 

- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki her türlü bilgi BİMER aracılığı ile talep edilebilir. - Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanun kapsamındaki her türlü istek, şikayet ihbar, görüş ve öneri BİMER üzerinden tüm iletişim seçenekleri kullanılarak yapılabilir. 

- Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na yapılacak müracaatlar  BİMER aracılığı ile yapılabilir. En az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar sistem üzerinden Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na gönderilir. Kurul tarafından müracaata ilişkin yapılan işlem sisteme kaydedilerek müracaat sahibine bilgi verilir.


 

DERNEK KURULUŞU İLEİLGİLİ İŞLEMLER   


Dernek; En az 7 (yedi) gerçek kişinin bir araya gelmesiyle kurulur.     

- Kurucu üyeler tarafından imzalanmış kuruluş bildirimi (3 adet)   

- Kurucuların  nüfus cüzdan fotokopisi   

- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış dernek tüzüğü (2 adet)  

- Kurucular arasında tüzel kişiliğin bulunması halinde;bu tüzel kişiliğin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış karar fotokopisi  

- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar   

-Kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi.   

- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri.  

- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste ile Büyükşehir sınırları içerisinde İl Dernekler Müdürlüğüne diğer ilçelerde ise Dernekler Bürosuna müracaat edilir.

 


PINARBAŞI KAYMAKAMLIĞI :
ADRES: Cumhuriyet Meydanı Kayaönü Mah. Hükümet Konağı 2.Kat P.K. 38700 Pınarbaşı/KAYSERİ
TEL : (352) 512 10 01            FAKS: (352) 512 18 02         MAİL: pinarbasi@icisleri.gov.tr